Algemene voorwaarden OFFLINE

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van ZEN BV met zetel te 2840 Rumst, Azalealaan 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0792.292.139, handelend onder de naam Zenbaby (Hierna: “Zenbaby”).

 1. Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen volgende betekenis:

Diensten: Advies dat wordt verstrekt door Zenbaby dan wel specifieke behandelingen die worden verstrekt door Zenbaby en waarvan elke door Zenbaby aangeboden behandeling nader wordt toegelicht op de website www.zenbaby.be;

Klant: De persoon die beroep doet op de Diensten van Zenbaby en/of die producten in de winkel van Zenbaby aankoopt.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst die betrekking heeft op i) het inboeken van een afspraak via de website www.zenbaby.be, per telefoon of ter plaatse in de winkel voor een behandeling van Zenbaby ii) de betreffende behandeling of adviesverlening door Zenbaby iii) de bestelling en/of aankoop van producten in de winkel van Zenbaby.

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Zenbaby zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail), zijn vastgelegd.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele overeenkomst tussen Zenbaby en de Klant, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de specifiek door de Klant bestelde behandeling en/of producten en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing en zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van Zenbaby: www.zenbaby.be, zodat de Klant vóór het inboeken van een behandeling of vóór de bestelling van een product dient te verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij/zij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

2.6. Zenbaby kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijden zonder nadere kennisgeving wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, adviesverlening en/of elke aankoop na de datum van wijziging van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Zenbaby en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een afspraak voor behandeling heeft ingeboekt via de website van Zenbaby, per telefoon of ter plaatse in de winkel van Zenbaby en de Klant een afspraakbevestiging van Zenbaby heeft ontvangen per mail.

3.2. De verkoopovereenkomst tussen Zenbaby en de Klant met betrekking tot de aankoop van een product in de winkel komt tot stand wanneer de Klant de bestelling van het product heeft geplaatst en een orderbevestiging heeft ontvangen per mail of indien de Klant onmiddellijk tot betaling van het product is overgegaan en een betalingsbewijs heeft ontvangen.

3.3. Wanneer de Klant een afspraak voor een behandeling heeft ingepland, verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden die op het ogenblik van het inplannen van de bestelling van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn voorafgaand aan het inplannen van een afspraak voor een behandeling te raadplegen, dan wel worden de Algemene Voorwaarden door Zenbaby overgemaakt aan de Klant indien een afspraak voor een behandeling of een bestelling van een product in de winkel van Zenbaby zou plaatsvinden.  

3.4. De Klant is in de onmogelijkheid om een afspraak voor een behandeling in te plannen dan wel om een bestelling van een product te plaatsen indien de Algemene Voorwaarden niet worden aanvaard door de Klant.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De Klant kan op het ogenblik van het inboeken van een afspraak een gewenste datum voor het uitvoeren van de behandeling opgeven. Indien de Klant vervolgens een afspraakbevestiging van Zenbaby mag ontvangen is de vermelde datum van de behandeling vaststaand, zowel voor de Klant als voor Zenbaby.

4.2. Indien de Klant een product ter plaatse in de winkel van Zenbaby heeft besteld, kan de Klant de bestelling gratis ophalen in de winkel van Zenbaby tijdens de reguliere openingsuren. De bestelling kan slechts worden afgehaald zodra de Klant hierover een bevestigingsmail heeft ontvangen.

4.3. Nadat de Klant de bevestigingsmail van Zenbaby heeft ontvangen dat de bestelling in de winkel kan worden afgehaald, dient de Klant binnen de 14 kalenderdagen na datum van de bevestigingsmail de bestelling te komen afhalen. Bij gebreke hieraan, zal Zenbaby per mail een aanmaning naar de Klant versturen dat de Klant een laatste bijkomende termijn van 14 kalenderdagen heeft om de bestelling af te halen. Bij gebreke aan afhaling van de bestelling binnen deze laatste termijn, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, heeft Zenbaby het recht om de ontvangen betaling te behouden als schadevergoeding alsook heeft Zenbaby het recht om de bestelde producten aan een derde te verkopen.

4.4. De Klant heeft eveneens de mogelijkheid om de bestelde producten te laten leveren op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De levering van de bestelling is kosteloos indien de waarde van de bestelling € 75,00 of meer bedraagt. Indien de waarde van de bestelling minder dan € 75,00 bedraagt, wordt er een standaard leveringskost van € 7,00 aangerekend.

4.5. Indien de bestelling verzonden moet worden per koerierdienst is het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van Zenbaby.​

4.6. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins vervaltermijnen. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend.​

4.7. Door de Klant foutief doorgegeven leveringsadressen / gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.​

4.8. De Klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Zenbaby binnen de 5 kalenderdagen op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, waarbij verplicht een foto van het beschadigde artikel moet worden toegevoegd.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden

5.1. De Klant dient bij verhindering op de afgesproken datum en tijdstip de afspraak voor een behandeling zo spoedig mogelijk te annuleren, minstens Zenbaby hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via de website, telefonisch of via sms, maar in ieder geval 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Indien de afspraak op een maandag wordt ingeboekt, dient de annulering -per uitzondering- ten laatste zaterdag voor 15u te worden doorgegeven.

5.2. Een afspraak kan tot 24u op voorhand telefonisch of via sms kosteloos worden geannuleerd.

5.3. Indien de Klant minder dan 24u maar langer dan 2u op voorhand de afspraak annuleert, zal Zenbaby 50% van de kostprijs van de behandeling in rekening brengen, behoudens in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

5.4. Indien de Klant minder dan 2u op voorhand de afspraak annuleert of niet komt opdagen voor de afspraak, zal Zenbaby de volledige kostprijs van de behandeling in rekening brengen, met een minimum van 50,00 EUR behoudens in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden..

5.5. Indien de Klant te laat komt op de afspraak, kan Zenbaby de duur van afspraak inkorten zonder dat de Klant enig recht heeft op -proportionele- terugbetaling.

5.6. Bij miskenning van hogervermelde annuleringsvoorwaarden, behoudt Zenbaby zich het recht voor dat de Klant geen nieuwe afspraak voor een behandeling meer kan inboeken.

 

 1. Verplichtingen in hoofde van Zenbaby en de Klant

6.1. Zenbaby staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve materialen en producten.

6.2. Zenbaby zal de Klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

6.3. Zenbaby zal de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de initieel voorziene behandeling.

6.4. Zenbaby zal aan de Klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

6.5. Zenbaby bevestigt uitdrukkelijk geen behandelingen uit te zullen voeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.

6.6. De Klant dient alle gegevens aan Zenbaby te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. De Klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Zenbaby op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen of opmerkingen.

 

 1. Prijzen en betaling

7.1. Zenbaby vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten op de website www.zenbaby.be en in de winkel.

7.2. De prijzen zijn inclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

7.3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad van de betreffende producten strekt.

7.4. De betaling van een door Zenbaby verstrekte behandeling kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds kan de Klant ervoor kiezen om aan het account -waarmee de behandeling werd geboekt- zijn/haar bankkaart te koppelen, waarbij Zenbaby na de geleverde diensten het bedrag van de behandeling zal debiteren van de bankrekening van de Klant. Daarnaast kan de Klant er ook voor kiezen om onmiddellijk na de behandeling ter plaatse te betalen, hetgeen in contant geld, via payconiq of bancontact kan plaatsvinden.

7.5. De door de Klant in de winkel bestelde producten die onmiddellijk kunnen worden meegenomen, dienen onmiddellijk ter plaatste te worden betaald, hetgeen kan plaatsvinden via payconiq of bancontact. Indien de door de Klant bestelde producten niet op voorraad zijn en dus besteld dienen te worden, dient de Klant op het ogenblik van de bestelling een voorschot van minstens 50% van het totaalbedrag te betalen, hetgeen via payconiq of per bancontact kan plaatsvinden. Het eventueel resterend saldo dient te worden betaald op het ogenblik van afhaling van het bestelde product.

7.6. Indien de Klant toch zou nalaten om overeenkomstig hogervermelde bepalingen voor de behandeling en/of producten te betalen, heeft de Klant een termijn van 14 kalenderdagen om de factuur van Zenbaby te voldoen. Bij gebreke aan betaling, zal Zenbaby een aanmaning tot betaling overmaken aan de Klant waarbij de Klant een bijkomende betalingstermijn van 14 kalenderdagen verkrijgt.

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de Klant binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de hogervermelde aanmaning tot betaling is de Klant vanaf dan van rechtswege en zonder verdere verwittiging verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan een conventionele intrestvoet van 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding voor administratieve en buitengerechtelijke invorderingskosten, dewelke als volgt wordt bepaald:

 • indien het onbetaald factuurbedrag minder of gelijk aan 150,00 EUR bedraagt: 20,00 EUR;
 • indien het onbetaald factuurbedrag tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR bedraagt: 30,00 EUR te vermeerderen 10% van het onbetaald factuurbedrag;
 • indien het onbetaald factuurbedrag meer dan 500,00 EUR bedraagt: 65,00 EUR te vermeerderen 5% van het onbetaald factuurbedrag, met een maximum van 2.000,00 EUR

 

7.7. Indien Zenbaby haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de Klant -uitsluitend consument- waarbij Zenbaby voldoende tijd wordt gegeven om de contractuele verplichtingen alsnog na te komen, heeft de Klant recht op een forfaitaire schadevergoeding berekend volgens de berekeningswijze in hogervermelde alinea.

7.8. Op straffe van verval dient de Klant elk protest met betrekking tot een factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en per aangetekend schrijven over te maken aan Zenbaby, dit met vermelding van factuurnummer en datum. Bij gebreke aan protest binnen hogervermelde termijn worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd.

 

 1. Abonnementsformule en cadeaubon

8.1. De Klant heeft de mogelijkheid om in de winkel van Zenbaby een abonnement aan te kopen voor de aankoop van specifieke producten dan wel voor een behandeling, waarbij elke abonnementsformule nader wordt toegelicht op de website van Zenbaby of waarbij de nodige informatie wordt verstrekt in de winkel.

8.2. De prijs voor de aankoop van een abonnement voor een specifieke behandeling wordt uitdrukkelijk vermeld op de website van Zenbaby dan wel uitdrukkelijk in de winkel meegedeeld, waarbij de prijs maandelijks door de Klant betaald dient te worden. Bij gebreke aan betaling van één maandelijkse vergoeding, heeft Zenbaby het recht om haar diensten op te schorten tot op het ogenblik van integrale betaling.

8.3. De prijs van het betreffende abonnement is de prijs op het ogenblik van de aankoop van het abonnement. Deze prijs is vaststaand en kan niet worden gewijzigd tijdens de duurtijd van het abonnement.

8.4. De Klant heeft ook de mogelijkheid om in de winkel van Zenbaby over te gaan tot de aankoop van een cadeaubon voor een specifieke behandeling of specifieke producten, dewelke nader worden uiteengezet op de website van Zenbaby of waarbij de nodige informatie wordt verstrekt in de winkel.

8.5. Elke cadeaubon vermeldt uitdrukkelijk voor welke producten(categorie), bedrag dan wel behandeling de cadeaubon geldt. De cadeaubon heeft een vervaltermijn van 1 jaar na aankoop. Ontvangen vouchers na een adviesbehandeling of workshop en commerciële gestes vanwege Zenbaby hebben een vervaltermijn van 3 maanden. Dit betreft de uiterlijke termijn waarbinnen de cadeaubon moet worden gebruikt. Na het verstrijken van deze vervaltermijn is de cadeaubon niet meer geldig en kan deze bijgevolg ook niet meer worden gebruikt noch worden ingeruild.

8.6. In geval van overmacht zal, onverminderd de toepassing van artikel 15 van de Algemene Voorwaarden, het door de klant gekozen abonnement voor de duur van de situatie van overmacht worden opgeschort. Deze opschorting is mogelijk met een maximale duur van 3 maanden. Na beëindiging van de situatie van overmacht, zal het betreffende abonnement terug kunnen worden opgenomen. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 3 maanden, wordt verwezen naar de toepassing van artikel 15.3 van de Algemene Voorwaarden.

 

 

 

 1. Garantie

9.1. De Klant moet bij levering/afhaling van een besteld product overgaan tot een grondige inspectie van het product om zichtbare gebreken of de incorrectheid van de levering onverwijld te melden, en dit uiterlijk binnen de 7 werkdagen na datum van de levering/afhaling van het product.

9.2. De Klant geniet van de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor (verborgen) gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij datum van levering. Deze garantie omvat de kosteloze herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Zenbaby of ernstige overlast zou berokkenen aan de Klant, dan verbindt Zenbaby er zich toe om de Klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het product door de Klant aan Zenbaby.

9.3. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan Zenbaby doch uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende (verborgen) gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Indien het defect of het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij Zenbaby het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden na de leveringsdatum zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Naast de wettelijke garantie, geldt voor bepaalde producten eveneens een fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de Klant aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent.

9.4. De hogervermelde garantie geldt niet indien:

 

 • fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van de aangekochte producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Zenbaby en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de niet conformiteit geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 1. Klachten

10.1. Iedere klacht met betrekking tot een door Zenbaby verstrekte behandeling of aangekocht product dient tijdig, volledig en duidelijk aan Zenbaby te worden medegedeeld per aangetekend schrijven of e-mail aan volgend e-mailadres hello@zenbaby.be. Indien 5 werkdagen na de behandeling of 2 maanden na de levering van het product zijn verstreken, kan door de Klant niet meer gerechtvaardigd worden geprotesteerd. Na verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

10.2. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot Zenbaby. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

 1. Herroepingsrecht

11.1. Indien de Klant een behandeling bestelt via de website van Zenbaby heeft de Klant -uitsluitend consument die niet handelt in het kader van een beroepsbezigheid- de mogelijkheid, in afwijking van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van de bestelling van de behandeling. Als referentiedatum telt de datum van de inschrijving voor de behandeling.

11.2. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn kenbaar te maken aan Zenbaby. Het kenbaar maken dient de Klant te doen per e-mail naar hello@zenbaby.be.  

11.3. Indien de Klant na afloop van de in artikel 11.1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. de levering van de dienst door Zenbaby niet heeft geannuleerd, is de overeenkomst definitief tot stand gekomen.

11.4. In geval van herroeping, zal Zenbaby het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen aan de Klant. Terugbetaling geschiedt uitsluitend in de vorm van een cadeaubon, waarbij de cadeaubon de waarde heeft van het door de Klant betaalde bedrag.

11.5. Zenbaby kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten indien de behandeling met uitdrukkelijke instemming van de Klant is ingeboekt/begonnen voordat de bedenktermijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Indien in dergelijk geval de Klant laattijdig zou annulering, zijn de bepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.   

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Onze website, logo’s, teksten, lesmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

12.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de aangekochte producten te verwijderen of te wijzigen.

12.4. De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven in ieder geval eigendom van Zenbaby. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zenbaby niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden doorgegeven. De Klant is aan Zenbaby per vastgestelde overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 10.000,00 EUR, onverminderd het recht van Zenbaby om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

 1. Privacy

13.1. Zenbaby is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 30 juli 2018. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy via volgende link [link].

 

 1. Aansprakelijkheid

14.1. Zenbaby verbindt zich ertoe de bestelde producten binnen de aangegeven termijn aan de Klant te leveren. De levertermijn is steeds een indicatieve termijn waarbij Zenbaby steeds een inspanningsverbintenis heeft en nooit een resultaatsverbintenis. Zenbaby kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het desgevallend niet leveren van de producten binnen de aangegeven termijn.

14.2. Het advies en/of de behandeling van Zenbaby is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat ook effectief te garanderen. Zenbaby heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot het resultaat van de behandeling.

14.3. Zenbaby is uitsluitend aansprakelijk voor directe (lichamelijke) schade of ziekte voortvloeiend uit de verkochte producten/verstrekte behandeling indien dit het gevolg is van – door de Klant aan te tonen – grove schuld of opzet van Zenbaby bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Zenbaby is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

14.4. De aansprakelijkheid van Zenbaby is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag voor het bestelde product of de verstrekte behandeling.

14.5.  Zenbaby is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

14.6. Zenbaby is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak Zenbaby per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

14.7. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Zenbaby in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Zenbaby of een dergelijke derde aansprakelijk is.

14.8. De Klant is gehouden Zenbaby te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Zenbaby mocht vervallen doordat derden een vordering op Zenbaby instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de Klant in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

14.9. Indien Zenbaby uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Klant gehouden Zenbaby zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Zenbaby, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zenbaby en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Klant.

 

 1. Overmacht

15.1. Zenbaby is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht.

15.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van Zenbaby geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer –en dus niet limitatief- begrepen: noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, …

 

Overmacht in hoofde van de Klant is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van de Klant geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer – en dus niet limitatief- begrepen: onverwachtse en plotse ziekte, overlijden van een familielid, bevalling,…

 

15.3. In geval van overmacht:

 • zullen partijen elkaar hiervan op de hoogte brengen per mail;
 • heeft zowel de Klant als Zenbaby de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, doch uitsluitend indien de situatie van overmacht meer dan 3 maanden heeft geduurd. In geval van annulering ingevolge overmacht zal Zenbaby de door de Klant betaalde gelden voor de producten of de behandeling terugbetalen. Zenbaby zal van al haar verplichtingen zijn gekweten en er bestaat in geen geval een verplichting tot schadevergoeding.

 

 1. Nietigheid en volledigheid

16.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Zenbaby, met betrekking tot de aankoop van producten in de winkel van Zenbaby en de door Zenbaby verstrekte behandeling.

16.2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de initiële bepaling het dichtst benadert.

16.3. Het feit dat een partij nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1. Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten worden uitgelegd en worden geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

17.2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Geen producten hier!