Algemene voorwaarden SHOP

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van ZEN BV met zetel te 2840 Rumst, Azalealaan 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0792.292.139, handelend onder de naam Zenbaby (Hierna: “Zenbaby”).

 1. Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen volgende betekenis:

Webshop: De online winkel op de website van Zenbaby (https://zenbaby.be/winkel/) waar producten worden aangeboden en kunnen worden aangekocht.

Klant: De (rechts)persoon die via de Webshop producten bestelt en aankoopt bij Zenbaby.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst die betrekking heeft op een bestelling via de website www.zenbaby.be/winkel, en de te leveren producten van welke aard dan ook.    

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Zenbaby zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail), zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst tussen Zenbaby en de Klant, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de specifiek door de Klant bestelde producten en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5.

2.6. Zenbaby kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijden zonder nadere kennisgeving wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop na de datum van wijziging van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De verkoopovereenkomst tussen Zenbaby en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst via de Webshop en de Klant een orderbevestiging van de bestelling heeft ontvangen per mail.

3.2. Wanneer de Klant een bestelling plaatst op de Webshop, verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn. De Klant is in de onmogelijkheid om een bestelling via de Webshop te plaatsen indien de Algemene Voorwaarden niet worden aanvaard.

3.3. Zenbaby mag er redelijkerwijs van uitgaan dat elke bestelling via de Webshop werd uitgevoerd door een meerderjarige Klant, dewelke verantwoordelijk is voor zijn/haar aankoop.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De verzendkosten voor de bestelling worden tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk aangegeven.

4.2. De Klant heeft de mogelijkheid om de bestelling gratis op te halen in de winkel van Zenbaby tijdens de reguliere openingsuren. De bestelling kan slechts worden afgehaald zodra de Klant hierover een bevestigingsmail heeft ontvangen. Dergelijke bevestigingsmail zal uitsluitend worden verstuurd van zodra de Klant de bestelling heeft betaald.

4.3. Nadat de Klant de bevestigingsmail van Zenbaby heeft ontvangen dat de bestelling in de winkel kan worden afgehaald, dient de Klant binnen de 14 kalenderdagen na datum van de bevestigingsmail de bestelling te komen afhalen. Bij gebreke hieraan, zal Zenbaby per mail een aanmaning naar de Klant versturen dat de Klant een laatste bijkomende termijn van 14 kalenderdagen heeft om de bestelling af te halen. Bij gebreke aan afhaling van de bestelling binnen deze laatste termijn, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, heeft Zenbaby het recht om de ontvangen betaling te behouden als schadevergoeding alsook heeft Zenbaby het recht om de bestelde producten aan een derde te verkopen.

4.4. De Klant heeft eveneens de mogelijkheid om de bestelde producten te laten leveren op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De levering van de bestelling is kosteloos indien de waarde van de bestelling € 75,00 of meer bedraagt. Indien de waarde van de bestelling minder dan € 75,00 bedraagt, wordt er een standaard leveringskost van € 7,00 per bestelling aangerekend.

4.5. Indien de bestelling verzonden moet worden per koerierdienst zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de Klant.​

4.6. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins vervaltermijnen. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch niet bindend.​

4.7. Door de Klant foutief doorgegeven leveringsadressen / gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.​

4.8. De Klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Zenbaby binnen de 5 kalenderdagen op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Retourzendingen (van beschadigde producten) dienen te geschieden conform artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Prijzen – Productinformatie – Betaling

5.1. Alle prijzen vermeldt op de website zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 6% of 21% BTW, exclusief verzendkosten zoals bepaald in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden dewelke derhalve voor rekening van de Klant zijn.​

5.2. Voor een bestelling geldt altijd de prijs en eventuele actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Zenbaby houdt zich het recht voor de prijzen van producten en productinformatie te allen tijde te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na een geplaatste bestelling een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.​Voor eventuele nabestellingen kan dus een andere prijs van toepassing zijn.​

5.3. Afbeeldingen (bv. afmetingen, tekeningen, kleuren) op de website van Zenbaby zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden product behoren en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de duidelijke omschrijving door Zenbaby van het te koop aangeboden Product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie richt de Klant zich tot Zenbaby om zich correct te informeren. Zenbaby is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten. In dat geval is sprake van een ongeldig aanbod waartoe Zenbaby op geen enkele manier verbonden kan zijn. Onjuistheden worden steeds door het leveren van de grootst mogelijke inspanning zo snel mogelijk rechtgezet.

5.4. De prijs voor de aangekochte producten dient onmiddellijk via bancontact te worden betaald op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Het is slechts na integrale betaling van de prijs, dat de Klant een orderbevestiging zal ontvangen en dat de aankoop van het product is voltooid.

 

 1. Abonnementsformule en cadeaubon

6.1. De Klant heeft de mogelijkheid om via de website van Zenbaby http://www.zenbaby.be een abonnement aan te kopen voor de aankoop van een specifieke set producten dan wel behandeling, waarbij elke abonnementsformule nader wordt toegelicht op de website van Zenbaby.

6.2. De prijs voor de aankoop van een abonnement voor een specifieke behandeling wordt uitdrukkelijk vermeld op de website van Zenbaby, waarbij de prijs maandelijks door de Klant betaald dient te worden. Bij gebreke aan betaling van één maandelijkse vergoeding, heeft Zenbaby het recht om haar diensten op te schorten tot op het ogenblik van integrale betaling.

6.3. De Klant heeft de mogelijkheid om via de website van Zenbaby http://www.zenbaby.be over te gaan tot de aankoop van een cadeaubon voor een specifieke behandeling of specifieke producten, dewelke nader worden uiteengezet op de website van Zenbaby.

6.4. Elke cadeaubon vermeldt uitdrukkelijk voor welke producten(categorie) dan wel behandeling de cadeaubon geldt. De cadeaubon heeft een vervaltermijn van 1 jaar na aankoop. Dit betreft de uiterlijke termijn waarbinnen de cadeaubon moet worden gebruikt. Na het verstrijken van deze vervaltermijn is de cadeaubon niet meer geldig en kan deze bijgevolg ook niet meer worden gebruikt noch worden ingeruild.

 

 1. Garantie

7.1. De Klant moet bij levering/afhaling overgaan tot een grondige inspectie van het product om zichtbare gebreken of de incorrectheid van de levering onverwijld te melden, en dit uiterlijk binnen de 7 werkdagen na datum van de levering/afhaling van het product.

7.2. De Klant geniet van de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor (verborgen) gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij datum van levering of afhaling. Deze garantie omvat de kosteloze herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Zenbaby of ernstige overlast zou berokkenen aan de Klant, dan verbindt Zenbaby er zich toe om de Klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het product door de Klant aan Zenbaby.

7.3. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan Zenbaby doch uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende (verborgen) gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Indien het defect of het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij Zenbaby het tegendeel kan bewijzen. Vanaf 6 maanden na de leveringsdatum zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Naast de wettelijke garantie, geldt voor bepaalde producten eveneens een fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de Klant aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent.

7.4. De hogervermelde garantie geldt niet indien:

 

 • fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van de aangekochte producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Zenbaby en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de niet conformiteit geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 1. Klachten

8.1. Iedere klacht met betrekking tot een door Zenbaby geleverd product dient tijdig, volledig en duidelijk aan Zenbaby te worden medegedeeld per aangetekend schrijven of e-mail aan volgend e-mailadres hello@zenbaby.be. Indien 2 maanden na de levering van de producten zijn verstreken, kan door de Klant niet meer gerechtvaardigd worden geprotesteerd. Na verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

8.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Zenbaby niet verplicht retourzendingen van de Klant te aanvaarden. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Zenbaby van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de Klant, totdat de producten door Zenbaby zijn aanvaard.

8.3. Indien de Klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat het beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Zenbaby het recht om de kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van 100,00 EUR.

8.4. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot Zenbaby. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/odr)

 

 1. Herroepingsrecht

9.1. Bij de aankoop van producten via het internet heeft de Klant – uitsluitend consument die niet handelt in het kader van een beroepsbezigheid- de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product. Als referentiedatum telt de datum van de levering door de koerierdienst of de datum van afhaling in de winkel van Zenbaby.

9.2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Zenbaby retourneren, conform de door Zenbaby verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn, kenbaar te maken aan Zenbaby. Het kenbaar maken dient de Klant te doen per e-mail naar hello@zenbaby.be. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

9.4. Indien de Klant na afloop van de in artikel 8.1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Zenbaby heeft teruggezonden, is de koop definitief tot stand gekomen.

9.5. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Klant. 

9.6. In geval van herroeping, zal Zenbaby het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen aan de Klant. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Zenbaby of sluitend bewijs van complete terugzending aan Zenbaby kan worden bezorgd. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

9.7. Bij gebruik of beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product of heeft Zenbaby het recht om de retourzending te weigeren.

9.8. Zenbaby kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals hieronder omschreven. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • voor hygiënische producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onze website, logo’s, teksten, lesmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de aangekochte producten te verwijderen of te wijzigen.

10.4. De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven in ieder geval eigendom van Zenbaby. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zenbaby niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden doorgegeven. De Klant is aan Zenbaby per vastgestelde overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 10.000,00 EUR, onverminderd het recht van Zenbaby om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

 1. Privacy

11.1. Zenbaby is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 30 juli 2018. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy via volgende link.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Zenbaby verbindt zich ertoe de bestelde producten binnen de aangegeven termijn aan de Klant te leveren. De levertermijn is steeds een indicatieve termijn waarbij Zenbaby steeds een inspanningsverbintenis heeft en nooit een resultaatsverbintenis. Zenbaby kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het desgevallend niet leveren van de producten binnen de aangegeven termijn.

12.2. Zenbaby is uitsluitend aansprakelijk voor directe (lichamelijke) schade of ziekte voortvloeiend uit de verkochte producten indien dit het gevolg is van – door de Klant aan te tonen – grove schuld of opzet van Zenbaby bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Zenbaby is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

12.3. De aansprakelijkheid van Zenbaby is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag voor het bestelde product.

12.4.  Zenbaby is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

12.5. Zenbaby is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak Zenbaby per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

12.6. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Zenbaby in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Zenbaby of een dergelijke derde aansprakelijk is.

12.7. De Klant is gehouden Zenbaby te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Zenbaby mocht vervallen doordat derden een vordering op Zenbaby instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de Klant in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

12.8. Indien Zenbaby uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Zenbaby zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zenbaby, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zenbaby en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Klant.

 

 1. Overmacht

13.1. Zenbaby is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht.

13.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van Zenbaby geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer –en dus niet limitatief- begrepen: noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, …

13.3. In geval van overmacht:

 • zal Zenbaby de Klant hiervan op de hoogte brengen per mail;
 • heeft zowel de Klant als Zenbaby de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, doch uitsluitend indien de situatie van overmacht meer dan 6 maanden heeft geduurd. In geval van annulering ingevolge overmacht zal Zenbaby de door de Klant betaalde gelden voor de producten terugbetalen. Zenbaby zal van al haar verplichtingen zijn gekweten en er bestaat in geen geval een verplichting tot schadevergoeding.

 

 1. Nietigheid en volledigheid

14.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Zenbaby, met betrekking tot de aankoop van producten via de webshop van Zenbaby.

14.2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de initiële bepaling het dichtst benadert.

14.3. Het feit dat een partij nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten worden uitgelegd en worden geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

15.2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

 

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Geen producten hier!